Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Onderneming Noï VOF, zoals onder artikel 2 nader geïdentificeerd, die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van Noï VOF goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aan te bieden;

8. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Maatschappelijke naam: Noï VOF handelend onder de website: www.noibeauty.be

Maatschappelijke zetel: Snoekstraat 47, 9940 Evergem

Naam Ondernemers: Eveline Steyaert , Heidi Saverwyns

Vestigingsadres:

E-mailadres: info@noibeauty.be

Btw-identificatienummer: BE0779680258

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.

2. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goed- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, m.a.w. huidige overeenkomst heeft voorrang. Ingeval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden Dit betreft in het bijzonder:

– de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;

– de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;

– de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;

– de eventuele leveringskosten;

– de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

– het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

– de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;

– de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

– de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

– de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.

– de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;

– de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;

– de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;

– de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De onderneming zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen

– schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is

– dat een samenvatting van de order en de volgende informatie bevat: a. de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres; b. de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald; c. de eventuele leveringskosten; d. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; e. de geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen; f. de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen; g. het geografisch adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan; h. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen; i. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft; j. het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht; k. de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. “; l. bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. “

Artikel 6 – Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening

Bij levering van goederen:

1. Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 7 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

3. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de onderneming. Om een bestelling terug te sturen en verdere instructies, dient u contact op te nemen via contactpagina. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. De labels (indien van toepassing) die zich op de verpakking bevinden moeten eveneens aanwezig en intact zijn. Uitsluitend netjes en niet gebruikte artikelen worden geaccepteerd. Beschadigde artikelen worden niet aanvaard.

4. Bij terugzending van goederen draagt de consument de volledige kosten van verzending en de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.

5. Bestellen en leveren van goederen is enkel mogelijk in België.

6. Een modelformulier voor de herroeping van uw producten kan u hier terugvinden: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

 

Bij levering van diensten:

7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

8. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij behandelingen:

9. Behandelaar voert opdracht uit naar beste inzicht en vermogen, op basis van de door klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van de behandelaar te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan de behandelaar. In een dergelijk geval heeft klant het recht op een nieuwe behandeling zonder aanvullende schadevergoeding. Indien klant een behandeling wenst tegen het advies van de behandelaar in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Accessories

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening. De consument kan opteren om de goederen terug te brengen in 1 van de vestigingsadressen; De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte kledinartikel.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Beauty

3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft de behandelaar de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. De behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

4. Een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos worden verzet, mits dit telefonisch of schriftelijk wordt doorgegeven. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.

4. De consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De onderneming staat ervoor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de onderneming er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen;

3. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.

3. De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

5. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de consument heeft gecontracteerd.

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.

2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel gelegen in België. De onderneming zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de consument.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn bekendgemaakt.

Artikel 18 – De Europese online dispute resolution (ODR)

De Europese Commissie heeft een platform uitgewerkt voor online discussies. Deze kan u terugvinden via volgende link :

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform, als ze klachten hebben bij een online-bestelling.